Home Gemeente Wie zijn wij? Wat is een Evangelische Kerk?

Er zijn ongeveer 400 Evangelische kerken in België, waarvan iets minder dan de helft in Vlaanderen, en er komen er ieder jaar bij. De Evangelische kerken groeien sterk de laatste jaren, niet alleen in België maar in de hele wereld. Er zijn naar schatting ongeveer 500 miljoen Evangelische christenen in de wereld (dus iets minder dan het aantal Rooms-Katholieken) - niemand weet precies hoeveel, want wij hebben geen overkoepelende organisatie en geen hiërarchie. Elke kerkgemeenschap is autonoom, met een eigen bestuur en structuur – en ook vaak een eigen naam, want ze heten lang niet allemaal "Evangelische kerk"! Evangelische kerken hebben geen gewijde priesters - alle diensten en activiteiten worden door de gelovigen van de plaatselijke Evangelische kerkgemeenschap zelf geleid, die ook hun eigen bestuur aanstellen.

Wat alle Evangelische kerken wel gemeenschappelijk hebben, is dat zij het Evangelie prediken! De apostel Paulus schreef: Rom.1:16 "het evangelie … is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft". Dit geldt trouwens voor àlle kerken - het Evangelie dat Jezus Christus, Gods enige Zoon, geboren uit de maagd Maria, stierf aan het kruis van Golgotha om de prijs te betalen van onze zonden. De apostel Paulus schreef terecht: Rom.3:10,23 "Niemand is rechtvaardig, ook niet een … 23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods". De apostel Johannes schreef: 1 Joh.1:8 "Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet." > "9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.";

Het Evangelie biedt zekerheid van vergeving is van zonde, en eeuwig leven aan, voor een ieder die in Jezus Christus gelooft: Joh.1:12-13 "allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn." Mensen worden opgedeeld in allerlei categorieën - Katholieken, Orthodoxen, Protestanten, Evangelischen enz. (om alleen van "Christenen" te spreken …), doch bij God zijn er slechts twee categorieën van mensen: 1 Joh.5:12-13 "Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. 13 Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt." Vergeving van zonde en het eeuwige leven hangen niet af van een godsdienst of een kerk, doch van persoonlijk geloof, want, zoals Jezus, in wellicht het best bekende vers van de Heilige Schrift, zei: Joh.3:16 "alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe."

Evangelische kerken leggen de nadruk op persoonlijk geloof in, en bekering tot Jezus Christus. Evangelische christenen geloven de woorden van Jezus letterlijk: Joh.14:6 "Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij." Zij geloven dat de Heilige Schrift Gods onveranderlijk, onfeilbaar Woord is, en het enige fundament voor het geloof. Zij proberen om trouw naar Gods Woord te leven omdat zij geloven daarmee Zijn wil te doen, daarin het antwoord op alle geloofsvragen te vinden, en de oplossing voor alle levensnoden. Daarom wordt grote nadruk gelegd op het bestuderen en de verkondiging van het Woord van God.

De Evangelische Kerk Philadelphia is een Evangelische Pinkstergemeente, met kerkgebouw en zetel te 2660 Antwerpen-Hoboken, Sint Bernardsesteenweg 505. Haar rechtspersoonlijkheid is in de vorm van een v.z.w. (vereniging zonder winstoogmerk). Zij is aangesloten bij de Evangelische Alliantie Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Pinkstergemeenten.

De geestelijke leiding van de gemeente wordt waargenomen door de voorganger, zes broeders oudsten en één pastorale medewerkster, tot wie men zich mag richten voor geestelijke raad en voorbede. De gemeenteleiding wordt bijgestaan door een tiental diakenen en diaconessen die vooral verantwoordelijk zijn voor de meeste praktische zaken, zoals de gebouwen, het muziek, de winkels enz., meestal in samenwerking met diverse werkgroepen.

 
Nederlands - nl-NL
Zoek een artikel
CB Login